Besturen

In totaal zijn zeven besturen in de statuten/splitsingsakten vastgelegd voor het management van het gebouw Het Heuvelhof.  De besturen worden daarbij ondersteund door NMG VvE Beheer (voorheen ACM VvE Management).

Hoofdbestuur VvE Het Heuvelhof

Het hoofdbestuur is samengesteld uit de voorzitters van de vijf onderbesturen. 

Het bestuur van de Hoofd VvE is als volgt samengesteld: een vertegenwoordiger van De Hoge Dennen, een accountmanager van NMG VvE Beheer (als dagelijks bestuurder), een vertegenwoordiger van MVGM (namens Heimstaden B.V.) en bestuursleden uit VvE’s A1, A2 en A5.
Voorzitter van het hoofdbestuur is de heer Roel Hofman, bestuurslid VvE A1.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Hoofdbestuur@VvEHeuvelhof.nl

Bestuur A1

Vereniging van eigenaars gebouw “Het Heuvelhof” De Kranshof 54 tot en met 104 en 162 tot en met 304 (even nummers) te Tiel.

Bestuur: Roel Hofman (voorzitter), Gerrit Eilander en Henk Peters.

Leden: alle eigenaren van woningen De Kranshof 54 tot en met 104 en 162 tot en met 304 (even nummers); de eigenaar van de huurwoningen, Heimstaden B.V. (tot juni 2020: Patrizia Wohnmodul beheer II BV)

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: BestuurA1@VvEHeuvelhof.nl

Bestuur A2

Vereniging van eigenaars gebouw “Het Heuvelhof” De Kranshof 2 tot en met 52 (even nummers) en 106 tot en met 160 (even nummers) Tiel.

Bestuur: Frank Brugman (voorzitter), Egbert Schoots en Jacolien van Zutphen.

Leden: alle eigenaren van woningen De Kranshof 2 tot en met 52 en 106 tot en met 160 (even nummers); de eigenaar van de huurwoningen, Heimstaden B.V. (tot juni 2020: Patrizia Wohnmodul beheer II BV)

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: BestuurA2@VvEHeuvelhof.nl

Bestuur A3

Vereniging van eigenaars commerciële ruimte (de oude ontmoetingsruimte en sportschool).

Bestuur: Heimstaden B.V. (tot juni 2020: Patrizia Wohnmodul beheer II BV)

Leden: Heimstaden B.V. (tot juni 2020: Patrizia Wohnmodul beheer II BV)

Bestuur A4

Vereniging van eigenaars garage laag 0 (parkeerplaatsen Jumbo en Lidl)

Bestuur: NMG VvE Beheer (voorheen ACM VvE Management)

Leden: Hoge Dennen

Bestuur A5

Vereniging van eigenaars stallingsplaatsen nivo 1 “Het Heuvelhof” Binnenhoek te Tiel.

Bestuur: Henk Peters (voorzitter), Jacolien van Zutphen en Frank Brugman

Leden: alle eigenaren van gebouw “Het Heuvelhof” De Kranshof 2 tot en met 304 (even nummers); alle eigenaren van woningen aan de Schullenhofstraat; projectontwikkelaar Heijmans.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: BestuurA2@VvEHeuvelhof.nl

Beheervereniging Binnenheuvel

Het doel van de beheervereniging conform artikel 2 van de statuten: “De vereniging heeft ten doel: de instandhouding en onderhoud van de groenvoorziening en de bevordering van het leefklimaat in de nieuw te stichten appartementencomplexen: Het Heuvelhof, Parktoren en Kristal te Tiel, nadat deze geheel of gedeeltelijk zijn gereed gekomen, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

– het adviseren en geven van aanwijzingen voor een optimaal onderhoud, instandhouding en beheer van de groenvoorziening van de appartementencomplexen Het Heuvelhof, Parktoren en Kristal te Tiel;

– het leggen en onderhouden van contacten tussen onder meer overheden, gemeentelijke diensten, energiebedrijven, verenigingen van eigenaars van de appartementencomplexen Het Heuvelhof, Parktoren en Kristal te Tiel;

– het coördineren van werkzaamheden tot onderhoud, instandhouding en verfraaiing van de groenvoorziening van de appartementencomplexen Het Heuvelhof, Parktoren en Kristal te Tiel;

– het aangaan van overeenkomsten die met het vorenstaande in verband staan en die aan het doel van de vereniging bevorderlijk of dienstig (kunnen) zijn;

en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.”

Bestuur: Gerrit Eilander (voorzitter), Henk Peters en Ben van Grunsven

Leden: alle eigenaren van gebouw “Het Heuvelhof” De Kranshof 2 tot en met 304 (even nummers); alle eigenaren van woningen aan de Schullenhofstraat; projectontwikkelaar Heijmans.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Beheer@VvEHeuvelhof.nl