Parkeergarage
Heeft u parkeerpas problemen?
Klik op: (Download) eerst de instructies.
Mail dan naar: td@acmvve.nl
Nieuws over Elektrische auto's parkeren (Download)
U word vriendelijk verzocht in de parkeergarage stapvoets te rijden.
  Houdt uw parkeerplaats schoon, onze vrijwillers hebben al meer
dan 200 sigarettenpeuken en restvuil verwijderd!!!! (Lees het huishoudelijk reglement)
Er is op dit moment een motorparkeervak te huur, inlichtingen infoparkgarageheuvelhof@kpnmail.nl
Het is niet toegestaan motoren of scooters, buiten de vakken of elders in de algemene ruimtes
te parkeren!!
 
 
SLEUTELPROTOCOL PARKEERGARAGE LAAG 1 HEUVELHOF te TIEL

Dit sleutelprotocol is uitsluitend geldig voor de afgesloten parkeergarage laag 1 in het complex Heuvelhof te Tiel.

 

Door middel van dit protocol worden een aantal regels vastgelegd die noodzakelijk zijn om een goed beheer te kunnen voeren over deze parkeergarage. U dient de magneetkaart (en sleutels) als een goed huisvader te beheren en alles in het werk te stellen om misbruik, verlies en diefstal te voorkomen.
 

1. Iedere parkeerplaats heeft recht op één magneetkaart..

    Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.;

 

2. Toewijzing van de parkeerplaatsen geschiedt (van rechtswege) als gevolg van

     koop van het appartementsrecht of in geval van huur als gevolg van toewijzing

     door middel van het huurcontract.

 

3. Voertuigen dienen te allen tijden geparkeerd te worden binnen de aangegeven

     genummerde vakken. Het is niet toegestaan uw voertuig te parkeren buiten dit

     vak of in een ander parkeervak dan welke u is toegewezen.
 

4. Er mag maar één voertuig (personenauto of motor) per parkeervak geparkeerd

    worden.

 

5. Wanneer geconstateerd wordt dat bovengenoemde regels niet strikt in acht

    worden genomen zal een waarschuwing worden uitgedeeld. Wanneer blijkt dat

    de regels dan nog immer niet strikt  worden nageleefd volgt een

    2e waarschuwing.

    De magneetpas die u toegang geeft tot de parkeergarage zal voor een periode

    van 14 dagen worden geblokkeerd. Dit geheel ter beoordeling van het bestuur

    van de Vereniging van Eigenaren.
 

6. Bij diefstal van de magneetpas die toegang geeft tot de parkeergarage dient u

    onmiddellijk de sleutelbeheerder, in kennis te stellen.

    De betreffende magneetpas zal dan worden geblokkeerd. U kunt een nieuwe

    pas aanvragen, deze zal worden uitgereikt nadat u een Proces Verbaal van

    Aangifte van de politie kunt tonen.
 

7. Bij verlies van de magneetpas die toegang geven tot de parkeergarage dient u

    onmiddellijk de sleutelbeheerder, in kennis te stellen. De betreffende

    magneetpas zal dan worden geblokkeerd. U kunt een nieuwe magneetpas

    aanvragen, deze zal worden uitgereikt nadat u een Proces Verbaal van Aangifte

    van de politie kunt tonen en tegen betaling van de kostprijs van de nieuwe

    magneetpas.

 

Voor akkoord,

 

De heer en/of mevrouw   _________________________________________________________

Adres:                          _________________________________________________________

 

Datum: _________________ kenteken auto: ______ - ______ - ______

                                                                                     
(te gebruiken in geval van calamiteiten)

 

Handtekening: _____________________